Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia

Projekt pt. „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Promostal Sp. z o.o. Sp.k. poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i wzrost zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 2014-2020, 1. Oś priorytetowa: „Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu”, Działanie 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000”.

  1. Cel projektu:
    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu i zwiększenie zatrudnienia.

  2. Planowane efekty:
    Efektem realizacji inwestycji będzie jakościowy i ilościowy wzrost produkcji dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Na potrzeby realizacji projektu nastąpi również wzrost zatrudnienia w gminie, której rozwój warunkowany jest siecią Natura 2000.

  3. Wartość projektu: 2 713 190,52 PLN

  4. Wkład Funduszy Europejskich: 1 200 000,00 PLN